• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/11 ساعت 20:29

    #پیشنهاد_روز یک مهارت یدی مانند خراطی یا سفالگری بیاموزید. بخش بزرگی از شبکه عصبی انسان مامور ایجاد هماهنگی بین حواس پنجگانه و حرکات عضلانی هستند.حیف است استفاده نشده تحویل گورستان شوند.