• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/11 ساعت 22:34

    اینکه در هنگامه تحریمها و دشواریهای اقتصادی از بخش خصوصی توقع پرداخت هزینه‌ها را داشته باشیم اما تصمیمات راهبردی بدون مشارکت آنان اتخاذ شود ،این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت بخش خصوصی را ماشین خودپرداز و سپر بلای روز سختی و خطر می‌بیند،نه یکی از ستونهای راهبری کشور!