• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/11 ساعت 23:44

    رتبه نامناسب شکاف جنسیتی ایران،لزوم اقدام موثر برای ترمیم این آسیب اجتماعی را بیش از پیش نمایان می‌کند. #شکاف_جنسیتی تنها نمایانگر آسیبی که ساختارها و نهادهای معیوب اجتماعی به #زنان روا می‌دارند نیست،بلکه همزمان نشان دهنده عدم بهره مندی جامعه از ۵۰٪نیروی مولد خود است