• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/11 ساعت 07:31

  و شنیدم که وقتى امیرى بدین شهر آمده بود،
  فرمود که راه آن پلیدیها و آبهاى پلید از آن دریا بازبندند
  آب دریا گَنده شد چنانکه نمى شایست خوردن،
  باز فرمود تا همه راه آبهاى چرکین که بود بگشودند،
  باز آب دریا خوش شد.
  #سفرنامه
  #ناصر_خسرو