• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/10/11 ساعت 07:31

    و شنیدم که وقتى امیرى بدین شهر آمده بود، فرمود که راه آن پلیدیها و آبهاى پلید از آن دریا بازبندند آب دریا گَنده شد چنانکه نمى شایست خوردن، باز فرمود تا همه راه آبهاى چرکین که بود بگشودند، باز آب دریا خوش شد. #سفرنامه #ناصر_خسرو