• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/10/10 ساعت 07:50

    . سخاوتمندی دنیا به اندازه باور شماوسعت میگیرد دنیانه ازخودثروتی دارد نه فقری این ذهن شماست، که انتخاب گراست همیشه دست روی بهترین هابگذار کلید انتخاب درباورشماست سلام صبحتون… https://www.instagram.com/p/BsCb۶۰Thyqf/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱ljp۴e۱cdui۹۴ …