• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/10 ساعت 18:09

    چیزی که برای ما مهم است حفظ حاکمیت ملی سوریه است سوریه باید بتواند به عنوان یک کشور مستقل با همه دنیا هر آنگونه که مردم و دولت این کشور می‌خواهند رابطه داشته باشد. ما از حضور سایر کشورها در سوریه که اقتدار خود را برای حفظ تمامیت ارضی اش نشان داده، استقبال می‌کنیم.