• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/10 ساعت 18:09

    گفتگوها با طالبان با اطلاع دولت افغانستان بوده است. ما برای تسهیل گفتگوها بین این دولت و گروههای افغان تلاش می‌کنیم. ما بدنبال این هستیم که شاهد یک افغانستان با ثبات‌تر باشیم. ما تنها کشوری نیستیم که با طالبان صحبت کرده بسیاری از کشورهای اروپایی و منطقه با طالبان گفتگو می‌کنند