• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1397/10/10 ساعت 00:18

    وزیر تعاون، واگذاری موسسه #فدک_رضوان را متوقف کرد/ موسسه خیریه فدک باغ رضوان، مرکز نگهداری بیش از ۳۰۰دختر #معلول بالای ۱۴ سال است که بتازگی از سوی مدیریت #بهزیستی تهران دستوری مبنی بر بازپس‌گیری آن صادر شده است