• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

    1397/10/10 ساعت 01:43

    ما ایرانیا خودمونو دست کم می‌گیریم، وگرنه شما یه کنترل تلویزیون که باتریش ضعیفه رو ببر ژاپن! اگر هیچ کدوم عقلشون رسید بکوبنش به دسته مبل تا شارژ بشه