• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/10/10 ساعت 00:06

    و یکى جنوبى به دمشق ..ما به راه ساحل رفتیم.در کوه چشمه اى دیدم که گفتند هر سال چون نیمه شعبان بگذرد آب جارى شود از آنجا و سه روز روان باشد و بعد از سه روز یک قطره نیاید تا سال دیگر.مردم آنجا زیارت روند و تقرّب جویند … و عمارات و حوضها ساخته اند آنجا. #سفرنامه #ناصر_خسرو