• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/10/10 ساعت 23:04

    به آخر آن دره ،دریایى پدید آمد کوچک و شهر طبرّیه بر کنار آن دریاست و آب آن دریا خوش و بامزه و شهر بر غربىِ دریاست و همه آبهاى گرمابه هاى شهر و فضله آبها بدان دریا مى رود و مردم آن شهر همه آب از این دریا خورند … #سفرنامه #ناصر_خسرو