• داود نعمتی انارکی   d_Nematianaraki@

    1397/10/09 ساعت 23:57

    شاید و شاید بتوان برخی #مدیران رو بخاطر برخی اشتباهاتشان بخشید، اما #مدیران_ناکاربلد_مدعی را که با مدیریت خود مجموعه‌ای فعال و اثرگذار را تهی از اثرگذاری می‌کنند، نمی‌توان بخشید، چون با ناکاربلدی خود تصمیماتی می‌گیرند که ممکن است نتایج ناخوشایندی داشته باشد.