• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1397/10/09 ساعت 14:46

    به گفته سلیمی، نماینده #سراوان امروز در جلسه هیات که با دستور کار رسیدگی به شکایت او تشکیل شده بود حضور نداشته اما همه اسناد و فیلم‌‌های موجود پخش و بر اساس آنها تصمیم‌ گیری شد