• روزنامه #فرهیختگان که از سوی فرد نزدیک به #ولایتی اداره می‌شود، نه تنها در ص ۱ خود خبر تجمع اعتراضی دانشجویان #علوم_تحقیقات را کار نکرد، بلکه با گستاخی بطور غیر مستقیم در تیتری تحریک آمیز این تجمع را سیاسی نشان داد و به «مانور سیاسی روی خون دانشجویان» تعبیر کرد.