• عملیات فریب همچنان ادامه دارد؟ خبرنگاران از «محمدباسط دُرازهی»، نماینده مردم سراوان، درباره مقاله‌اش و همچنین همراهی با وارد کننده خودرو در زمان ورود به گمرک پرسیدند. پاسخ هتاکانه بود: «به تو ربطی ندارد؛ صحبت نکن».