• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/10/08 ساعت 00:16

    به صحرایى رسیدیم که همه نرگس بود شکفته چنانکه تمامت آن صحرا سپید مى نمود از بسیارى نرگس‌ها.از آنجا برفتیم به شهرى رسیدیم که آن را عِرقه مى گفتند …دو فرسنگ بگذشتیم به لب دریا رسیدیم.بر ساحل دریا روى از سوى جنوب چون پنج فرسنگ برفتیم به شهر طَرابُلُس رسیدیم. #سفرنامه #ناصر_خسرو