• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/10/08 ساعت 01:19

    ناگفته مهم از گروگانگیری۴ایرانی چرا عباس عبدی (مسئول امنیتی سفارت ایران دربیروت) تا امروز یک کلمه در اینباره حرف نزده است؟ چراعبدی درزمان گروگانگیری بجای حضور دربیروت، دردمشق ماند؟ چرا حاج احمد با پاسپورت عباس عبدی اسیر شد؟ بزودی در http://www.instagram.com/hamiddavodabadi http://telegram.me/hdavodabadi