• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1397/10/08 ساعت 22:02

    بهبود فضای کسب و کار در شهر به خلق ثروت و رونق #اقتصاد_شهری منجر خواهد شد. توسعه اکوسیستم #کارآفرینی، اشتغال مبتنی بر دانش را افزایش می‌دهد. شهرداری اصفهان با طرح حمایت ۵ میلیاردی از صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر، سعی دارد فرصت‌های شهر را در اختیار #کارآفرینان قرار دهد.