• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

    1397/10/06 ساعت 02:48

    ابراهیم گلستان در فیلم «اسرار گنج دره جنی» به نوعی سرنوشت رژیم پهلوی را با کنایه‌های مکرری که در فیلم به روحیه مدرنیزاسیون آمرانه شاه و نوسازی سطحی او دارد پیشگویی می‌کند. از این منظر فیلم دلم می‌خواد فرمان آرا فیلم بسیار مهم و قابل تاملی است برای دوره‌ای که در آن به سر می‌بریم.