• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/06 ساعت 00:37

    #رییس_جمهور فرموده اند «دولت ثروتمندست». دارایی معادل ثروت نیست. دو مرد در کویرند یکی آب و قطبنما و دیگری چند کیلو الماس دارد.کدام ثروتمندترند؟ #دولت در اثر مناسبات اقتصادی بیمار، با انباشت دارایی بیمصرف، ورم کرده تفسیر نشانه بیماری به مثابه نقطه قوت، سبب گمراهی سیاستگذار می‌شود