• امیر عباس نخعی   Amir__Nakhaei@

    1397/10/06 ساعت 09:59

    این عکس رو همه دیدن تازه نیست ولی اون نماینده‌ که دستش رو زده به کمرش خیلی جالب و با نمکه.اینگار سرکوچه واستاده کسی به ناموس محل دید نزنه:)