• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/06 ساعت 19:35

    #پیشنهاد_روز انگیزه و اهرم کنترل بسیاری از رفتارهای ما مکانیزمهای اجتماعی اند. دانستن اندکی جامعه شناسی درک ما از محیط مان را بسیار تغییر خواهد داد. کتاب نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر نوشته ریتزر با ترجمه محسن ثلاثی شروعی خوب برای دانستن اندکی جامعه شناسی است