• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/10/06 ساعت 22:43

    خسته نباشى برادر در جریان تمام سختیهات در این راه بودم. سپاس به خاطر امانتدارى از اعتماد مردم. شیرینترین اشکهایى که از خدمت به هموطنانت ریختى