• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1397/10/05 ساعت 11:01

    فرزاد جمشیدی: مجریان سیما قرار است سخنوران عالی جایگاه ِ صدا و سیما و نمایندگان فضیلت‌های فرهنگ‌ و هنر ایران ما باشند که با شوربختی باید گفت مال ِ این حرف‌ها نیستند!
    #صبا #مجری #تلویزیون