• فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای با امضای تاج به فیفا و اینفانتینیو اطمینان داد هیچ دخالت دولتی در فدراسیون فوتبال ایران وجود ندارد و استعفاها بر اساس میل شخصی افراد است. حرکتی ارزشمند از سوی تاج برای رفع خطر تعلیق