• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1397/10/04 ساعت 16:45

    دلخراش یعنی اینکه جان‌باختگان #اتوبوس_دانشگاه_آزاد حق نداشتند در خوابگاه «لباس راحتی» بپوشند؛ یعنی نحوه مدیریتی که برای شخصی‌ترین نحوه زیست، دستورالعمل چندصفحه‌ای منتشر می‌کند اما دستورالعملی برای ایمنی دانشجویان و #ترمز_اتوبوس ندارد.