• ابراهیم علیزاده   ebializade@

  1397/10/04 ساعت 14:42

  ارقامی ازلایحه #بودجه که شاید بیشترین اهمیت را برای #خانوار داشته باشند:
  افزایش۲۰٪حقوق کارمندان
  افزایش۲۰٪قیمت گازوئیل
  افزایش۳۳٪عوارض قبوض آب
  حذف یارانه۳دهک
  ادامه ساخت مسکن مهر
  عوارض۲۲۰هزارتومانی خروج ازکشور
  معافیت مالیاتی درآمدهای ماهانه تا۳.۲ م.ت
  یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان