• تن و بدن پدران و مادران این مملکت چرا مدام باید بلرزد که نکند فرزندشان در #آتش بسوزد یا در #اتوبوسی له شود.خجالت آور است .عرضه ندارید بروید خانه‌های تان بنشینید.کار را بدهید دست خود مردم.والله مردم مثل شما بی کفایت و ناکارآمد نیستند. #آینده_سازان مملکت را اینقدر به کشتن ندهید