• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

    1397/10/03 ساعت 00:15

    تنها باری که از من به عنوان فردی نمونه یاد شد سر یه کلاسی بود ، استاد داشت درباره مشروطی‌ها حرف میزد اشاره کرد به من گفت اینم یه نمونش!