• حسین انتظامی   h_entezami@

    1397/10/02 ساعت 22:30

    #شفافیت یعنی وقتی از یک مدیر، #اطلاعات می‌خواهی، او برای جواب به جایی مراجعه کند که خودت می‌توانستی شفافیت یعنی قبل از اقدام برای گرفتن #مجوز یا حمایت و #تسهیلات، بدانی جواب مثبت می‌دهند یا نه و آیا به متقاضیان مشابه هم همان جواب را می‌دهند؟