• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/10/01 ساعت 08:41

    و در تبریز قطران نام شاعرى را دیدم،شعرى نیک مى گفت،امّا زبان فارسى نیکو نمى دانست.پیش من آمد.دیوان منجیک و دیوان دقیقى بیاورد و پیش من بخوانْد و هر معنى که او را مشکل بود از من بپرسید.با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من بخواند. #سفرنامه #ناصر_خسرو #محمد_دبیر_سیاقى