• محمد جواد حق شناس   MjHaghshenas@

    1397/10/01 ساعت 02:30

    پذیرفتنى نیست که بخواهیم کلیت #مجلس را به عنوان قوه مقننه به دلیل رفتار ناموجه نماینده #سراوان زیر سئوال ببریم.
    آیا با حذف گسترده و غیر قابل قبول نامزدها در نهاد نظارتى با خوانش #استصوابى و غیر #رقابتى
    #انتخابات انتظارى بیش از این از مجلس و برخى نمایندگان باید داشت؟