• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/01 ساعت 14:54

    و همواره از عوامل اصلی بی ثباتی و ناامنی در منطقه به شمار می‌رود. قاسمی افزود: بررسی دقیق تاریخ تحولات منطقه طی دهه‌های اخیر و تا امروز نیز نشان می‌دهد حضور عنصر خارجی با بهانه‌های مختلف در این منطقه مهم و حساس جز تنش و ناامنی و تشدید اختلافات ثمری نداشته است.