• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

    1397/10/01 ساعت 00:22

    خرم آن روز کز این منزل ویران بروم راحت جان طلبم و از پی جانان بروم گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب من به بوی سر آن زلف پریشان بروم #حافظ