• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

    1397/10/01 ساعت 01:35

    به منت دگران خو مکن که در دو جهان
    رضای ایزد و انعام پادشاهت بس
    به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ
    دعای نیم شب و درس صبحگاهت بس