• اگر حافظ کنار دست‌تونه و حال دارید، ببینید فالِ امسال من چیه؟ :))