• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

    1397/09/30 ساعت 22:23

    ﭘﺮ ﺳﻮﺩﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‌ی بچگیم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ‌ﭘﺎﺭه ﺑﺎ ﺟﻮﺟﻪ‌ﺭﻧﮕﯽ ﺑﻮﺩ