• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/09/30 ساعت 12:50

    این همه تدارک برای طولانی شدن شب،میگویندبهانه‌ای است برای شادی کردن.آخر محصور ماندن عزیزانی که برای کرامت انسانی ما گرفتارند و شب را تحمل میکنند و دانش آموزانی که بخاطر بی کفایتی مسئولان در آتش میسوزند،طولانی شدن شب،جشن و پایکوبی دارد؟دلتنگی را آزادی برطرف میسازد نه پایکوبی کاذب