• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/29 ساعت 15:17

    این اقدام دولت آلبانی در اخراج دو دیپلمات ایرانی که هیچ توجیه و اساس منطقی ندارد و تماما بر بنیان اطلاعات ساختگی و غلط برخی سرویسهای امنیتی بوده ، محکوم و غیر قابل قبول است. جای تاسف دارد که این بار سناریوسازان ضد ایرانی، کشور آلبانی را قربانی نقشه‌های شوم خود قرار داده اند‌