• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/29 ساعت 15:17

    در ماههای اخیر شاهد آن بودیم که با جدی‌تر شدن همکاری‌های ایران و اروپا برای بی اثر کردن تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، طراحی سناریوهای تخریب روابط ایران و اروپا بیشتر شده است که البته با هوشیاری طرفین قطعا ناکام خواهد ماند.