• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/29 ساعت 16:49

    ظریف: همراه با هیات عالیرتبه به ریاست رئیس جمهور روحانی برای برگزاری پنجمین نشست شورای عالی همکاری‌های راهبردی ایران و ترکیه در آنکار هستیم. بعنوان همسایگانی که در ۴۰۰ سال اخیر از موهبت صلح و آرامش برخوردار بوده اند،متعهد به همکاری مشترک برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه مان هستیم