• تشر #جنتی به مجلس نزدنمایندگانی که سال دیگر بایداز اوصلاحیت بگیرندنشانه یک اتفاق است جنتی این بارنه اسلامیت بلکه تخصص مجلسیان را زیرسوال برده آنهم روزی که مدرک نماینده #سراوان مخدوش درآمد مجالس معدل دانش جامعه اند در ایران ترازو دست شورای نگهبان است که تبعیت را بر تخصص ترجیح داد