• تشر #جنتی به مجلس نزدنمایندگانی که سال دیگر بایداز اوصلاحیت بگیرندنشانه یک اتفاق است
    جنتی این بارنه اسلامیت بلکه تخصص مجلسیان را زیرسوال برده آنهم روزی که مدرک نماینده #سراوان مخدوش درآمد

    مجالس معدل دانش جامعه اند
    در ایران ترازو دست شورای نگهبان است که تبعیت را بر تخصص ترجیح داد