• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1397/09/28 ساعت 21:15

    سگی شیری را گفت: با من کشتی بگیر. شیر سر باز زد. سگ گفت نزد دیگران خواهم گفت شیر از مقابله با من میترسد. شیر گفت سرزنش دیگران را خوشتر دارم تا که شیران مرا شماتت کنند که با سگی جنگیده‌ام.