• #آتش_سوزی #مدرسه_زاهدان ما را نگران زمستان پرحادثه درمدارس کرد تراژدی #شین_آباد درحالی تکرار شدکه چند نهادمعظم مالی مثل ستادفرمان امام،کمیته امدادوآستان قدس پرچم محرومیت زدایی برافراشته اند این نهادهاحتی اگردرصدی ازسرمایه شان رابه ایمنی مدارس داده بودندالان اوضاع فرق کرده بود