• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/09/27 ساعت 21:49

    نهم محرّم به قزوین رسیدم.باغستان بسیار داشت،بى خار و دیوار و هیچ مانعى از دخول در باغات نبود.قزوین را شهرى نیکو دیدم …بازارهایى خوب مگر آنکه آب در وى اندک بود و منحصر به کاریز‌ها در زیر زمین.رییس آن شهر مردى علوى بود و ازهمه صنّاع‌ها که در آن شهر بود کفشگر بیشتر بود.
    #ناصر_خسرو