• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1397/09/27 ساعت 12:01

    از این رفتار تفرعن و خودبرتر بینی یک نماینده نسبت به یک کارمند ساده و با ادب است. آقای نماینده شما قرار بود عصاره فضائل ملت باشید و نه ناسزا گو. برخورد شخصی که این نماینده هتاک را با اردنگی بیرون می‌اندازد را با رعب و وحشت و انفعال اکثر مردم در زمان شاه مقایسه کنید. (ادامه دارد)