• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/27 ساعت 14:38

    ابتدانتانیاهو کنار کارخانه ساخت بمب اتمی،ایران را تهدید به نابودی میکند. حالا هم خیلی راحت درباره موشک‌های تهاجمی خود به گزاف لاف میزندکه بُردآن میتواندهرجائی برسد. بااینوجود هنوز در باره موشکهای دفاعی بازدارنده ایران آه وناله سرمیدهد وغربیها هم طوطی وار نگرانیهایش راتکرار میکنند