• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/09/27 ساعت 05:46

    و میان رى و آمُل کوه دماوند است مانند گنبدى-و آن را لواسان گویند- و گویند بر سر آن چاهى است که نوشادر از آن جا حاصل مى شود و گویند که کبریت نیز. و مردم پوست گاو ببرند و پُر از نوشادر کنند و از سر کوه بغلطانند،که به راهْ نتوان فرود آوردن. #سفرنامه #ناصر_خسرو #دبیر_سیاقى