• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1397/09/27 ساعت 21:28

  چون ساقی رندانی، می‌با لب خندان خور
  چون مطرب مستانی نی با دل خرم زن

  گر تکیه دهی وقتی، بر تخت سلیمان ده
  ور پنجه زنی روزی، در پنجه رستم زن

  گر دردی از او بردی صد خنده به درمان کن
  ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن