• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

    1397/09/27 ساعت 21:24

    بچه که بودم ظهرا تلویزیونو از برق میکشیدم سمندون از توش نیاد بیرون بخورتم